Allmänna villkor

ALLMÄNNA VILLKOR

1. Introduktion

1.1 Vänligen läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna hemsida.

1.2 Dessa ALLMÄNNA VILLKOR är utfärdade av upphovsmannen till hemsidan. Genom användandet av hemsidan accepterar du dessa
ALLMÄNNA VILLKOR. Om du inte accepterar dessa ALLMÄNNA VILLKOR får inte hemsidan användas.

1.3 Om du bryter mot någon av bestämmelserna i dessa ALLMÄNNA VILLKOR blir du automatiskt av med rätten att nyttja denna
hemsida.

1.4 Upphovsmannen kan komma att när som helst förändra dessa ALLMÄNNA VILLKOR genom att uppdatera dom. Du blir bunden av
sådana ändringar och bör därför periodvis besöka denna sida för att kontrollera de aktuella ändringarna.


2. Licens

2.1 Om inget annat anges innehas upphovsrätten till denna hemsida av upphovsmannen.

2.2 Varumärken, logotyper eller andra näringskännetecken som framgår på hemsidan tillhör respektive innehavare.

2.3 Hemsidan är skapad för en dedikerad funktion och får nyttjas under dessa ALLMÄNNA VILLKOR och så länge den inte utan
upphovsmannens föregående godkännande modifieras eller förändras.

2.4 Hela eller delar av hemsidan får inte reproduceras eller delges tredje part utan upphovsmannens föregående godkännande.


3. Ansvarsbegränsning

3.1 Hemsidan tillhandahålls i befintligt skick. Upphovsmannen lämnar inga garantier för att hemsidan över tid fungerar som önskat.
Vid förändringar i bakomliggande system som påverkar hemsidans funktion beslutar upphovsmannen själv om eventuella åtgärder
ska utföras för att hemsidan åter ska fungera.

3.2 Upphovsmannen lämnar inga garantier beträffande informationen på hemsidan då den kommer från andra bakomliggande system
för vilka upphovsmannen inte svarar.

3.3 Upphovsmannen lämnar heller ingen som helst garanti för att informationen på denna hemsida inte gör intrång i tredje parts
rättigheter. Det är användarens skyldighet att tillse att nödvändiga avtal, såsom för t ex. PUL, finns vid användningen av den
information som tas fram och nyttjas med hjälp av hemsidan.

3.4 Upphovsmannen har inget ansvar för avbrott i någon eller alla funktioner på denna hemsida. Upphovsmannen är inte ansvarig i
det fall hemsidan inte är tillgänglig vid någon tidpunkt eller tidsperiod.

3.5 Upphovsmannen har inget ansvar för och ska ej hållas ansvarig för eventuella skador på datorutrustning eller annan egendom
i samband med användningen av hemsidan.

3.6 Upphovsmannen förbehåller sig rätten att när som helst och utan föregående meddelande avbryta en enstaka funktion eller helt
neka fortsatt användning av hemsidan samt genomföra förändringar och/eller korrigeringar av hemsidan.

3.7 Upphovsmannen ska fullt ut hållas skadeståndslös i alla fall där förlust av information eller annan skada uppkommer genom
användandet av denna hemsida.


4. Tillämplig lag

4.1 Dessa ALLMÄNNA VILLKOR skall regleras och tolkas i enligt med svensk lag. Tvist hänförlig till dessa ALLMÄNNA VILLKOR skall
endast vara föremål för prövning i svensk domstol.